Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Služba je poskytována dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 14 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společným prostředím,
 • sociálně-terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny a nemůže být zajištěna za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let (výjimečně do 80let).

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby ve věkové kategorii 15 - 18 let pouze dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo nařízeným předběžným opatřením a s ukončenou povinnou školní docházkou.

Cíle služby

Hlavním cílem Domova pro osoby se zdravotním postižením je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Jednotlivými cíli jsou:

 • podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, právo uživatele podílet se na plánování sociální služby,
 • zajišťovat přípravu pro přechod do služby Chráněné bydlení nebo jiné ambulantní nebo terénní sociální služby,
 • podporovat uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své jednání a rozhodnutí, podporovat uživatele v oblasti vyjadřování vlastních pocitů, nálad  a přání,
 • zapojit uživatele do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní,
 • zabezpečit uživateli vhodnou míru pomoci a podpory při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zapojit uživatele do terapeutických činností, které vedou ke zlepšení kvality života,
 • rozvíjet praktické činnosti uživatelů, které přímo souvisí s běžným způsobem života, včetně schopnosti vyjádřit se k průběhu poskytovaných služeb,
 • zabezpečit podmínky k rozvoji důstojného života uživatelů a podporovat schopnost uplatnění vlastních práv,
 • podporovat zájem uživatelů o další vzdělávání,
 • zabezpečit přípravu uživatelů pro uplatnění na trhu práce a podporovat uživatele, kteří již jsou na trhu práce zařazeni,
 • spolupracovat s rodinnými příslušníky a zákonnými zástupci uživatelů,
 • podporovat právo uživatelů na zabezpečení kvalitní zdravotní a rehabilitační péče,
 • podporovat zapojení uživatelů do společnosti.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 • služby jsou poskytovány na základě požadavků uživatele a jeho individuálních potřeb,
 • dodržování práv a respektování osobnosti uživatele,
 • ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti,
 • poskytované služby zabezpečují rovnost a partnerství,
 • profesionální poskytování sociální služby.

Časový rozsah služby

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je zajišťována nepřetržitě.

Kapacita služby

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 120 míst.

Osoby, kterým nemůže být služba poskytována

Domov pro osoby se zdravotním postižením nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením.

Jde zejména o:

 • osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují osobní asistenci),
 • osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách,
 • osoby s poruchami chování,
 • osoby s chronickým infekčním onemocněním.

Způsob zajištění zdravotní péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením zprostředkovává komplexní léčebně-preventivní, zdravotně-ošetřovatelskou a léčebně-rehabilitační péči. Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu.

Odbornou péči pro dospělé zajišťuje MUDr. Vojtěch Skřivánek (MediClinic, a.s.).

Odbornou péči dále zajišťují:

MUDr. Květoslava Antošová - neurolog

MUDr. Jiří Hrabák - ortoped

MUDr. Jaroslava Murgašová - psychiatr

MUDr. Milan Four - gynekolog

MUDr. Eva Zavázalová - kožní

MUDr. Michal Herbolt - zubní

Žádosti o poskytování sociálních služeb