Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Chráněné bydlení

Služba je poskytována dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služábch a dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chráněné bydlení má formu skupinového a individuálního bydlení.

Skupinové chráněné bydlení:

pobočka Výcvikové chráněné bydlení Zbůch, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch

pobočka Chráněné bydlení s provozovnou Chotěšov, Plzeňská 213, 332 14 Chotěšov

pobočka Chráněné bydlení Plzeň, Dopravní 2, 318 00 Plzeň

Individuální chráněné bydlení:

byt v ulici Plachého, Plzeň

byt v ulici Mánesova, Plzeň

byt v ulici Škroupova, Plzeň

byt v ulici Dobrovského, Plzeň

byt v ulici Sedláčkova, Plzeň

byt v ulici Plzeňská, Zbůch

byt v ulici Klatovská třída, Plzeň

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání služby

Posláním Chráněného bydlení je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny, a které se připravují na budoucí samostatný život za podpory terénních sociálních služeb.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinu Chráněného bydlení tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let.

Cíle služby

Hlavním cílem Chráněného bydlení je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Jednotlivými cíli jsou:

 • podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, právo uživatele podílet se na plánování sociální služby,
 • rozvíjet praktické činnosti uživatelů, které přímo souvisí s běžným způsobem života, včetně schopnosti vyjádřit se k průběhu poskytovaných služeb,
 • zajišťovat přípravu na přechod do Chráněného bydlení v běžné zástavbě nebo na přechod do vlastního bytu za využití dostupných terénních sociálních služeb,
 • podporovat uživatele při zařazení na trh práce a utužovat pracovní návyky,
 • podporovat další vzdělávání uživatelů,
 • napomáhat s organizací volného času,
 • pomáhat s využitím veřejně dostupných služeb.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 • služby jsou poskytovány na základě požadavků uživatele a jeho individuálních potřeb,
 • dodržování práv a respektování osobnosti uživatele,
 • ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti,
 • poskytované služby zabezpečují rovnost a partnerství,
 • profesionální poskytování sociální služby.

Časový rozsah služby

Služba Chráněné bydlení je poskytována v tomto časovém rozsahu: ubytování - nepřetržitě, ostatní základní činnosti dle Objednávky sociálních služeb - 6:00 - 22:00 hodin.

Kapacita služby

Kapacita Chráněného bydlení je 60 míst.

Osoby, kterým nemůže být služba poskytována

Chráněné bydlení nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením. Jde zejména o:

 • osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují osobní asistenci),
 • osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách,
 • osoby s poruchami chování,
 • osoby s chronickým infekčním onemocněním.

Žádosti o poskytování sociálních služeb