Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Sociální rehabilitacepopis služby

Služba je poskytována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována v ambulantní, terénní i pobytové formě.

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

  • - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle výše uvedených činností:

  • - poskytnutí ubytování,
  • - poskytnutí stravy,
  • - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Služba je poskytována jako ambulantní osobám, které se připravují na budoucí povolání formou docházky do akreditovaných kurzů, zácvikových dílen a uživatelům, kterým je poskytován rehabilitační program.

CPTS Zbůch vytváří podmínky pro nácvik pracovních dovedností uživatelů:

a) zabezpečuje profesní přípravu uživatelů formou kurzů profesní kvalifikace akreditovaných MŠMT dle vyhlášky č. 179/2009 Sb.:

  • - Kurzy v oborech zahradnických prací
  • - Kurzy v oborech šití a úpravy
  • - Kurz pro práci v prádelně
  • - Kurz pro práci v keramické dílně
  • - Kurz pro práci v košíkářské dílně

b) ve spolupráci s Úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace je prováděn zácvik na jednoduchou manuální práci na chráněném pracovním místě.

Je zavedena bezbariérová autobusovou doprava Plzeň - Zbůch podporovaná Magistrátem města Plzně.

Služba je poskytována jako pobytová v 14denních sociálně-rehabilitačních programech pro osoby se zdravotním postižením v doprovodu rodinného příslušníka.

Služba je poskytována jako terénní pro uživatele sociálních služeb, kteří přešli z ústavní služby do vlastních bytů, ale ještě stále potřebují podporu sociálních služeb.

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti.

Cílová skupiny služby

Cílovou skupinu Sociální rehabilitace tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 1 do 64 let.

Cíle služby

Hlavním cílem Sociální rehabilitace je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.

Časový rozsah služby

Služba Sociální rehabilitace je zajišťována v tomto časovém rozsahu:

Pobytová ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní základní činnosti dle Objednávky sociálních služeb – 7:00 – 18:00.
Ambulantní a terénní - pondělí – pátek, 7:00 – 17:00 hodin.

Kapacita služby

Kapacita Sociální rehabilitace je:

- ambulantní forma - 24 uživatelů

- terénní forma - 12 uživatelů 

- pobytová forma - 4 uživatelé

Osoby, kterým nemůže být služba poskytována

Sociální rehabilitace nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením.

Jde zejména o:

  • - osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
  • - osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřební osobní asistenci),
  • - osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách,
  • - osoby s poruchami chování,
  • - osoby s chronickým infekčním onemocněním.