Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

29. 10
2018

Nabídka volného pracovního místa

Přijmeme do pracovního poměru všeobecnou sestru (muže i ženu). Nabízíme: zázemí stabilní organizace poskytující sociální služby příjemné pracovní prostředí výkon specializované činnosti podporu dalšího vzdělávání a...

Další informace

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a kterým nelze zajistit potřebnou pomoc a podproru v přirozeném sociálním prostředí.
Poslání je zaměřeno na rozšíření osobních možností uživatelů, na podporu zachování a dodržení dosavadního způsobu života, na podporu využívání všech veřejných institucí, využívání přirozených vztahových vazeb a zapojení uživatelů do místního společenství a společného života.
Plnění tohoto poslání je závazkem všech zaměstnanců vůči veřejnosti.

Cíle

Cílem poskytování sociálních služeb Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Dále zajišťovat kvalitní a profesionální službu, která umožňuje uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.
Cílem služby je podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat podle typu služby bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytvářet tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Podporovat vzdělávání uživatelů a profesní přípravu na povolání. Napomáhat uživatelům při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Krátkodobé cíle pro rok 2017

1) Pokračovat ve změně cílové skupiny, a to tak, že bude postupně ukončeno poskytoávní sociálních služeb pro děti a dospívající. U všech uživatelů bude zabezpečeno ukončení povinné školní docházky.

2) Zajistit rekonstrukci oddělení C v souladu se změnou cílové skupiny.

3) Zahájit projekt OZP Zaměstnanost.

4) Trvale zajistit přechod uživatelů do chráněného bydlení, popř. do sociálníh rehabilitace terénního typu.

5) Zajistit pracovní programy a vzdělávání v rámci kurzů profesní přípravy a u 4 uživatelů zajistit výkon pracovní rehabilitace.

5) Vytvořit podmínky pro novou smlouvu se zdravotnimi pojišťovnami v rámci léčebné rehabilitace v odbornostech 901, 917 a 201.

6) V rámci volnočasových aktivit vytvářet nové kreativní techniky, zvyšovat informační a finanční gramotnost uživatelů. Dále vytvářet podmínky pro sportovní středisko v rámci paralympijského hnutí. Pokračovat v činnosti hudebního ateliéru a podporovat hudbení skupinu HaZ Band.

Principy

Principy poskytování sociálních služeb jsou následující:

Vztah uživatelů a poskytovatele sociálních služeb je založen v souladu se zákonem o sociálních službách na smluvním základu.Uživatel je nejprve seznámen se základními dokumenty v zařízení a svými právy. Ve smlouvě si předem uživatel a poskytovatel společně dohodnou rozsah a způsob zajišťování sociálních služeb. Bezprostředně po uzavření smlouvy nastává etapa plánování průběhu poskytované sociální služby. Jsou vytvořeny individuální plány podpory, rehabilitační a ošetřovatelské plány, které uživateli sociální služby napomáhají dosáhnout stanoveného osobního cíle. Proces plánování je flexibilní.

V adaptačním procesu jsou uživatelé služby v úzkém kontaktu s odborným personálem, který řeší případné problémy bezodkladně.Uživatel si vybere klíčového pracovníka a za podpory odborného týmu plánuje budoucí cíle.

Uživatel služby má možnost přizpůsobit si svůj denní program podle svých představ a zvyklostí. Uživatelé služby se mohou zapojit do rozhodování o využití služeb, zástupci uživatelů jsou členy např. stravovací komise a dalších spolurozhodujících aktivit.

Poskytováním sociálních služeb zařízení předchází sociálnímu vyloučení uživatelů se sníženou soběstačností. Každý uživatel je chápán jako individuální osobnost.

Základem poskytování sociálních služeb je vždy individuální přístup personálu a jejich optimistický, citlivý a ohleduplný postoj k uživateli při dodržování veškerých platných legislativních norem a předpisů. Personál se při své činnosti řídí etickým kodexem pracovníků Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch. Veškerý personál splňuje, zákonem o sociálních službách, stanovené kvalifikační předpoklady pro výkon práce okruhu pracovníků v sociálních službách.Uživatelům je podle jejich přání a typu sociální služby poskytováno až 5 x denně stravování, potřebná ošetřovatelská, rehabilitační, sociální a terapeutická péče. Uživatelé mohou využít kulturní, společenské a sportovní akce podle programu, který nabízí poskytovatel nebo organizace v rámci místní komunity.

V rámci pobytu mohou uživatelé navštěvovat základní školu se speciálním vzdělávacím programem, popř. střední školu při zařízení nebo dostupnou v okolí. Dále se uživatelé mohou připravovat na výkon povolání v akreditovaných kurzech profesní přípravy. Uživatelům je též poskytnuta podpora při zajištění méně náročné práce v dílně v zařízení anebo na otevřeném trhu práce.

Uživatelé mohou též využívat Rehabilitačně-rekreační středisko v Sazamově u Domažlic. Přednostně jsou zařazováni uživatelé s nařízenou ústavní výchovou, u kterých poskytovatel spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dítěte.

Cílová skupina

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch poskytuje služby uživatelům s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 1 do 64 let, kteří jsou v nepříznivých sociálních situacích a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, nebo jinými službami. Jedná se o zajištění sociálních služeb pro uživatele, kteří navštěvují základní školu se speciálním programem, roční kurzy profesní kvalifikace, kondiční ergoterapii, nebo již pracují. Charakteristickým znakem této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti. U těchto osob se jedná o snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech - zajistit si vlastními silami péči o svoji osobu, používat veřejných míst a služeb, zajistit si vzdělávání a práci. Uživatelé mají sníženou schopnost a dovednost uplatňovat vlastní právo.

Věková struktura cílové skupiny u jednotlivých služeb

SOCIÁLNÍ SLUŽBADOZPCHBOSSR
děti předškolního věku 1 – 7 let -- -- -- Ano
Mladší děti 7 – 10 let -- -- -- Ano
starší děti 11 – 15 let Ano -- -- Ano
dorost 16 – 18 let Ano Ano Ano Ano
mladí dospělí 19 – 26 let Ano Ano Ano Ano
dospělí 27 – 64 let Ano Ano Ano Ano

Negativní vymezení cílové skupiny

Jde zejména o osoby:

  • • s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
  • • jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci),
  • • závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, apod.) nebo osoby ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách,
  • • s poruchami chování
  • • s chronickým infekčním onemocněním.

Základní okruhy pro rozvoj zařízení na léta 2015-2018

1. Poskytovat registrované sociální služby podle individuálních potřeb uživatelů a zajišťovat pomoc a podporu uživatelům v rámci multidisciplinárního týmu.
 
2. Změna cílové skupiny, kde bude nastavena věková hranice pro poskytování sociálních služeb uživatelům od 18 let.
 
3. Cíleně zajišťovat přípravu na budoucí pracovní zařazení - podpora profesní přípravy a pracovní rehabilitace pro uplatnění na trhu práce.
 
4. Využívat ke vzdělávání zaměstnanců výzvu Evropského sociálního fondu (projekt Zaměstnanost - výzva pro zařízení sociálních služeb zřizované MPSV) a ke zlepšení technického vybavení Integrovaný regionální operační program.

5. Zlepšení vybavení pro novou cílovou skupinu na oddělení léčebné rehabilitace, v pracovních dílnách, v terapeutických dílnách, ateliérech atd.